Sıkça Sorulan Sorular
Mal Bildirimini hangi durumlarda yapacağım?

– Göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte

– Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

– Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki alın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

– Sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. (Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9-10-11 )

Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?

“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” (657 sayılı Kanun md.83)

* Almış olduğunuz terhis belgenizi göreve başlama isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğinize dair Rektörlük Olurunun alınmış olması gerekir. Görevlendirme  işlemleri yapıldıktan sonra ilgili personel birimi aracılığıyla başvurusunu Personel Daire Başkanlığı’na iletir.

Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Çalışanlar için:

  1. Başvuru dilekçesi (Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi)
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarıdaki belgeleri(çalışanlar/birinci derece yakınları) birimleri aracılığıyla Personel Daire ulaştırır, Üniversitemiz tarafından doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan form, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, Varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Ayrıntılı bilgiye nvi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Emekliler/Ayrılanlar için:

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve İstifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı(Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.

Kimler hususi damgalı (Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport kanununun 14. Maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 5 yıl süreli olarak verilir. (5682 sayılı Kanun md.14)

Doğum iznim ne kadar? Doğum yaptıktan sonra aylıksız izin kullanabilir miyim?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum yapan memura, 657 sayılı kanunun değişik 108 inci maddenin B fıkrası uyarınca doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108 B fıkrası)

Özel sektör ya da kamuda geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C fıkrasına göre değerlendirilen hizmetler, izin kıdeminde de değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise hangi statüde olursa olsun geçen hizmetlerin tamamı izin kıdeminde değerlendirilmektedir. (18.01.2013 tarihli Kamu Personeli Genel Tebl. Sıra no:3)

Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?

Devlet Memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. İzin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102’nci maddesi uyarınca hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için, 30 gündür.  (657 sayılı Kanun Değ.md.102)

Memuriyete yeni başladım, İzin hakkım var mıdır?

657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin C fıkrası uyarınca birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. (657 sayılı Kanun Değ.md.104-c)

SSK – BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)

Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A)

Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

Profesör kadrosuna atandım ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam gerekmektedir?

Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanunun 5. maddesi)

Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesinde belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek md. 8 a-b-c-d-e-f)

Bununla birlikte, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25. maddesine dayanılarak hazırlanan “Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği” kapsamında da geçici olarak görevlendirme yapılabilmektedir.

Çift vatandaşlığa sahibim, yabancı uyruklu olarak çalışabilir miyim?

5718 sayılı Kanunun 4-b maddesinde “Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” hükmü yer almakta olup, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı olanlar yabancı uyruklu statüde çalıştırılamazlar.

Üniversitenizde Araştırma görevlisiyim, başka üniversitede ders verebilir miyim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 29.05.2017 tarih ve 36696 sayılı yazısı uyarınca; doktora veya sanatta yeterlikte uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve haftalık 12 (on iki) saati aşmamak koşuluyla yalnız bağlı oldukları üniversitede ders vermeleri uygundur.

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme teklifleri Rektörlüğe gönderilirken yapılacak işlemler nelerdir?

2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde öğretim elemanları görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına 2547 Sk. 39. Madde Görevlendirme Formu ile birlikte iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Yurt içinde/yurt dışında uzun süreli görevlendirme nedir ve süresi ne kadardır?

Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 2. maddenin b fıkrası)

Yurt içinde/yurt dışında kısa süreli görevlendirme nedir ve süreleri ne kadardır?

Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 2. madde a fıkrası)

Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?

İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92 ve 97 nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 97. madde)

İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657 sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 92. madde)

Kurumunuza yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 62. madde)

Aday Memurluk sürem içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. (657 sayılı Kanun md.56)

Aday Memur Sınavına katılamadım, bu durumda ne yapmam lazım?

Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik 15. Madde)

Aday Memur Sınavında başarısız olanların durumu ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 56. Madde)

Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçiş yapabilir miyim?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 54. Madde)

Aday Memurluk süresi ne kadardır?

Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. 

Emekli Sandığına Tabi olarak hizmet yaparken istafa edenler daha sonra tekrar SSK-BAĞ_KUR gibi kurumlarda hizmet yapanlar tekrar Emekli Sandığına tabi olarak göreve başlayanların DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUS nedir

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 117.maddesi; "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan, istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zaman aşımına uğrar." Hükmünü amirdir.
Bu nedenle zaman aşımı süresi olan 5 yıl geçmeden Emekli Sandığından Bu kesenekler hakkında dilekçe ile başvurarak SSK yada BAĞ-KUR'a intibak yapılması için işlem başlatmalısınız. Şayet herhangi bir işte çalışmıyorsanız bile mutlaka ödediğiniz primler hakkında Emekli Sandığı ile yazışarak neler yapılacağını öğrenmelisiniz.

Süt iznimi nasıl kullanabilirim

Çocuğu bir yaşını tamamlayana kadar günde bir buçuk saatlik süt izninden yararlanabilir ve saat seçim hakkı anneye aittir.

Doğum sonrası aylıksız izin almak istiyorum ne yapmalıyım

Doğum yapan memurlara istekleri halinde doğum sonrası mazeret izinlerinin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Doğum yaptım neler yapmam gerekiyor

Doğum raporu veya alındıysa bebeğin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Aile Yardımı Bildirim Formu ve sağlık karnesi için Tedavi Yardımı Beyanı Formu doldurularak bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104.maddesinin (a) fıkrası “Memura Doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzüre toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler doğum sonrası süreye eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır” uyarınca; doğum öncesi mazeret izninizin son 3 haftaya kadar çalışabilir tabip raporunuz varsa artan 5 haftayı da doğum sonrası 8 haftalık mazeret izninize ekleyebilirsiniz.

Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım

Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Aynı zamanda yukarıda belirtilen belgelerin birer fotokopisi ile Personel Dairesi Başkanlığına bizzat gelerek maaş işlemlerinizi başlatmanız gerekmektedir.

Askere gideceğim ne yapmalıyım

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına başvurarak Özlük Hakları Tahakkuk Şube Müdürlüğüne bizzat uğrayarak peşin alınan maaş iadesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmalısınız.

Kadro Ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim

Personel Dairesi Başkanlığına bizzat gelerek yeni çıkarılan kimlik bilgileri formunu imzalamanız halinde yeni kimlik kartınız hazırlanacaktır.

Boşandım ne yapmam gerekiyor

Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı Formu ile Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Eşim işten çıktı Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı için ne yapmam gerekiyor

Eşinizin işinden ayrıldığına dair bir belgeyi, yazacağınız dilekçenize ekleyerek Aile Yardım Bildirim Formu ve Tedavi Beyannamesi doldurup Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Evlendim ne yapmam lazım

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile nüfus cüzdanınızın fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu doldurup ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Annenin de memur olması durumunda çocuklar annenin Tedavi Beyannamesinde gösterilebilir mi

Çocuğunuzun doğum raporu veya nüfus cüzdanı çıkartıldı ise nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte doldurduğunuz Tedavi Beyannamesi ve Aile Yardımı Bildirimi Formunu ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

Ücretsiz izin sürelerimi emeklilikten saydırabilir miyim

1.7.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4905 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72'nci maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır.

657 sayılı Kanunun 108'inci maddesine göre;
1.    Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin sağlık durumları sebebiyle memura,
2.    On hizmet yılını doldurmuş memurlara,
3.    Doğum yapan memurlara ve
4.    Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların eşleri ile yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine aylıksız izin verilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72'nci maddesinin önceki haline göre, memurun aylıksız izin dönüşünden itibaren 3 ay içerisinde, Emekli Sandığına başvurarak tespit edilen kesenek ve karşılıklarını yatırması halinde, bu süreler emeklilik süresinin tespitinde değerlendirilmekteydi. Ancak yapılan yeni düzenlemede bu üç aylık sınır kaldırılmıştır. Buna göre aylıksız izin kullanan memurların, emekli olacakları tarihten en az 6 ay önce başvurarak, aylıksız izne tekabül eden kesenek ve karşılıkları yatırmaları halinde, aylıksız izin süreleri emeklilik yönünden değerlendirilebilecektir.