DİSİPLİN VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEMEL  FONKSİYON:

Disiplin ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü’nün görevi; akademik ve idari personelin  disiplin/ceza soruşturma işlemleri ile Daire Başkanlığı tahakkuk işlemlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak; birimindeki satın alma, taşınır kayıt kontrol ve dosyalama işlemleriyle birim içi bütünlüğü oluşturarak verimliliği sağlamaktır.

ORGANİZASYONEL  İLİŞKİLER:

Üstü                            

: Personel Daire Başkanı

Astları

 

: Disiplin ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Vekâlet edilen konum

: Personel Daire Başkanlığı

 


GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 

DİSİPLİN;

1.      Verilen Görevleri Mevzuata Uygun Yapmak, Takip Etmek ve Zamanında Sonuçlandırmak,

2.      Ceza Soruşturmalarına İlişkin İşlemleri Yürütmek,

3.      Akademik ve İdari personelin disiplin soruşturmalarının yürütülmesi,

4.      Söz Konusu Personel Dava Dosyaların Arşivlenmesinden Sorumlu Olmak

5.      İncelemelere İlişkin İşlemleri Yürütmek,

6.      Mütalaa/Açıklama ve Görüş Sorma İşlemlerine İlişkin İşlemleri Yürütmek,

7.      Rektörlüğe Yapılan Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin İşlemleri Yürütmek,

8.      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından İnceleme Raporu hazırlanmak üzere gönderilen dosyalara ilişkin işlemleri yürütmek,

9.      Akademik ve İdari Personelin disiplin ve ceza soruşturmalarını Devlet Personel Başkanlığı’na e-uygulama sistemine çevrimiçi giriş yapmak ve ayrıca bu belgelerin çıktılarını her yıl Ocak ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına göndermek.

10.  Cumhurbaşkanlığı CİMER 'den gelen müracaatların değerlendirilip cevap verilmesi.

11.  Ayrıca Daire Başkanlığı’nca verilecek benzer görevleri yerine getirmek.

12.   Rektörlük aleyhine açılan İdari Davalara ilişkin işlemleri yürütmek,

13.   Adli Birimlerden gelen bilirkişi taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek,

14.  Personel hakkında yürütülen icra takiplerine ilişkin işlemleri yürütmek,

15.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından İnceleme Raporu hazırlanmak üzere gönderilen dosyalara ilişkin işlemleri yürütmek,

16.  Diğer Üniversite Rektörlüklerince yürütülen ceza soruşturmaları ile ilgili olarak istenilen Bilirkişi raporlarının hazırlattırılarak ilgili kurumlara gönderilmesine ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yürütmek.

 

TAHAKKUK

Personel Daire Başkanlığı’nda

1.         Bütçe İşlemleri,

2.         Performans Raporları,

3.         Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri,

4.         Satın Alma İşlemleri,

5.         Üniversite Personeli Emeklilik İkramiyesi Ödeme İşlemleri,

6.         Personel alımı için gazetelere verilen ilanlara ait bedeller ile Telefon Fatura Belgelerinin Ödeme İşlemleri,

7.         Üniversitemiz Personelinin Makam-Temsil-Görev Tazminatlarına İlişkin Ödeme İşlemleri,

8.         SGK %20 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetvellerinde Belirtilen Ödeneklerin MOSİP sisteminden Takip Edilerek Ödenmesi,

9.         Ayrıca Daire Başkanlığı’nca verilecek benzer görevleri yerine getirmek.