TEMEL FONKSİYON :  


           Akademik Personel Şube Müdürlüğü, akademik personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektedir.

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER:

 

Üstü

: Personel Daire Başkanı  

Astları

: Bağlı Şeflik  

Vekalet Edilen Konum     

: Personel Daire Başkanlığı  

 

 

GÖREV VE  SORUMLULUKLARI:

 

*       Akademik personel alımları çerçevesinde açıktan ve naklen atama   işlemlerinin ilgili Kanun hükümleri kapsamında  yapılması,

 

*       2914 sayılı Kanunun 7 ve 8. maddeleri uyarınca Üniversitemiz akademik personelin  derece ve kademe ilerlemesine hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere derece ve kademe terfilerinin yapılması ile kadro tıkanıklığı nedeniyle derece ilerlemesi yapılamayan personelin derece ilerlemelerinin sağlanması,

 

*       2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği, kıdem yıllarının her yıl Ocak ayının ilk haftası ilgili birime gönderilmesi.

 

*       2914 sayılı Kanunun 13.maddesi uyarınca idari görev yapmakta olan öğretim elemanlarının durumlarının izlenmesi,

 

*       2547  sayılı  Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme işlemlerinin yapılması,

 

*       657 sayılı Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A-12/d  bendi uyarınca bir üst öğrenim ya da birden fazla üst öğrenimi bitiren personelin öğrenim değerlendirmelerinin yapılması ile göreve girmeden önce Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur’a  bağlı hizmetleri bulunan ve bunu emeklilik hizmetleriyle birleştirilmesini talep eden personelin hizmet birleştirme işlemlerinin yapılması,

 

*       İlgili Kanun hükümleri uyarınca ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmeti ile borçlanma talebinde bulunan personelin  işlemlerinin yapılması,  

 

*       1111 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca akademik personelin askere sevk işlemleri ile ilgili yönerge hükümleri gereği,  Milli Savunma Bakanlığı kapsamında tehir işlemlerinin yapılması,

 

*       2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca süreli olarak atanan öğretim elemanlarının görev süreleri ile ilgili işlemlerinin yapılması

 

*       2547 sayılı Kanunun 31.maddesi ile 37. ve  38. maddeleri uyarınca Üniversitemiz ile diğer Kurum ve Kuruluşlar arasındaki ders görevlendirme ve danışmanlık işlemlerinin yapılması,

 

*       2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16. maddesi  uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı kapsamında  işlemlerin  yapılması, 

 

*       2547 sayılı Kanunun 35. maddesi ile “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” ve “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ile Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) ve Bilim İnsanı Yetiştirme (BİYEP) Programı kapsamında lisansüstü eğitimini diğer Üniversitelerde yapmakta olan araştırma görevlilerin  işlemlerinin  yapılması,

 

*       2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin kısmi statüde çalışmaya ilişkin hükümleri gereği; söz konusu statüde görev yapmak isteyen Doçent ve Profesörlerin  kısmi statüye atanma  işlemleri ile sürelerinin değerlendirilmesi,

 

*       2547 sayılı Kanunun 39. maddesi kapsamında yurtdışında görevlendirilen Üniversitemiz öğretim elemanlarının söz konusu görevlendirmelerinin Dışişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi amaçlı sunulması ve yurtiçi görevlendirilmelerine  ilişkin  işlemlerinin  yürütülmesi,

 

*       2547 sayılı Kanunun  40/ a,b,c,d maddeleri uyarınca Üniversitemiz ile diğer Üniversiteler arasındaki ders görevlendirme işlemlerinin yapılması,

 

*       Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu başarılı bulunarak 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca tıpta uzmanlık eğitimi almak üzere atanan ve halen eğitim yapmakta olan araştırma görevlilerinin,  Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve 2547 sayılı Kanun hükümleri gereği  işlemlerinin  yapılması,

 

*       2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Üniversitemiz Enstitülerinde lisansüstü eğitimini yapmakta olan araştırma görevlileri ile lisansüstü eğitimini tamamlayarak 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca yeniden atanan araştırma görevlileri  işlemlerinin  yapılması,

 

*       1416 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun uyarınca mecburi hizmeti Üniversitemize devredilen mecburi hizmet yükümlüsü  akademik personelin hizmet yükümlülüklerinin takip edilmesi,

 

*       2547 sayılı Kanunun 211. maddesinde öngörülen giyecek yardımından yararlanması gereken akademik personelle ilgili işlemlerin yapılması,  

 

*       5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, hizmet ya da hususi pasaport talebinde bulunan akademik personelin  ilgili işlemlerinin  gerçekleşmesi,

 

*       2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüğe giren 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı sayılma, sigortalılığın  başlangıcı ve sona ermesine ilişkin hükümleri ile 28 Ağustos 2008 tarihli 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 28 Eylül 2008 tarihli, 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ile sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tebliğ hükümleri çerçevesinde üniversitemizde görev  yapmakta olan akademik personelin işlemlerinin yapılması. 

 

*       Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan istenen izleme formları ile bilgilerin ilgili mevzuat kapsamındaki yazışma kuralları çerçevesinde hazırlanarak sunumunun yapılması.

          - Atanan ve Ayrılan Memur, Hakim Savcı ve Öğretim Elemanı Sayıları

            Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na her ay,

           - Öğretim Elemanı Kadrolarında Meydana Gelen Değişiklikler,

           - Yurtdışında Görevlendirilen Öğretim Elemanları,

          - Sendikaya Tabi Akademik Personel Sayıları,

       -   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’na,

- Tıpta Uzmanlık Sınavı Nisan ve Eylül Dönemi ve Dönemlere İlişkin Ek Yerleştirme İçin Açık Bulunan Öğretim Yardımcısı Kadro Kontenjan Sayıları,

 

*       Amirlerin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesidir.